Logopedpraktik på Södermalm  
  

Välkommen

  När Hur

Och

   

 

t

a

l

a

.

n

u

 

 

 

 

 

© 2004 tala.nu

 

 

Behandlingar  
 


-
Försenad eller avvikande språk- och talutveckling hos barn.

Logopeden bedömer hur barnet använder sitt språk i samspel med andra. Barnets språkförståelse, uttal, grammatik, ordförråd, begreppsbildning mm bedöms. Råd ges till föräldrar och till förskola och skola. Vid behov tränar logopeden barnets tal- och språk.

- Afasi

Logopeden bedömer patientens afasi. Detta sker genom att talförmåga, språkförståelse, läsförmåga och skrivförmåga, ordminne mm undersöks. Behandlingen planeras sedan utifrån bedömningen. Ett mål med behandlingen är att skadade funktioner skall förbättras. Ett annat mål är att patienten så långt som möjligt skall övervinna språkstörningen genom att använda de förmågor som fortfarande finns intakta eller använda alternativa sätt att kommunicera på.

- Dysartri

Logopeden gör en bedömning av talet, som ofta är svagt, otydligt och svårt att uppfatta. Utifrån bedömningen tränas sedan andning, röst, artikulation, talhastighet, intonation mm. Målet med behandlingen är att talet skall bli mer förståeligt och att det skall vara mindre mödosamt för patienten att tala.

- Röststörning

En röstbehandling innebär bl a att logopeden lyssnar på röstläge, röststyrka och röstkvalitet.  För att förbättra dessa faktorer tränas sedan patientens röst genom andningsövningar och röstövningar.